« Gudsnærværet i en million støvbærere, 3. desember | Main | Alabast. 5. desember »

12/04/2021

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Monica Ustad

Æ e også veldig glad i mørket og drømmer litt om ei hytte uten strøm. Iallefall føler jeg ofte at tv tar for mye av oppmerksomheten i rommet. En ipad med youtube og en dokumentar eller to holder for meg. 😊 Men praktisk er det med elektrisk varme da. Gleder meg til å kunne dra på tur med hytta vår på hjul igjen, neste vinter håper jeg vi har webasto så den kan brukes på vinteren også.🚐

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)