« Litt historie Anno 2017 | Main | Legenden om da gulspurven lærte å telle til sju »

01/17/2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Terje Vaagan

Hei.
Denne gården ved Hellandsjøen står fortsatt akkurat like ens som da du tok bilder av den. Bruket er nok ikke av de aller eldste, trolig ble det utskilt på 1930-tallet og husene er også fra denne tiden. Det har ikke bodd folk på gården siden 1950-60 tallet og ingenting har blitt gjort etter den tid, unntatt overbygget over inngangspartiet som datt ned på tidlig 1970-tall.
Gårdens eiere har stort sett ikke bodd på eiendommen selv. Navnet på småbruket er Myrvang.
Dagens eier bor heller ikke i Hemne, kommunen hvor bruket ligger.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

Britt-Arnhild Wigum Lindland

  • COPYRIGHT 2005-2024
    All texts and photos by Britt-Arnhild Wigum Lindland
Velkommen til "Vandring gjennom året". Her vil jeg blogge om årstider, merkedager, primstav, kirkeår og alt sånn som har med nettopp vandringen gjennom året å gjøre. Egne historier og legender vil det nok også bli noen av etter hvert, likeså tips til dikt, bøker, bibelfortellinger med mer.

February 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
Blog powered by Typepad