My Photo
Hei og velkommen til mine blogger her på TypePad. Jeg heter Britt Arnhild, og i tillegg til å være pensjonist (sånn litt på si) driver jeg med strikking, skriving, fotografering, dyrking av blomster, urter og grønnsaker, leser, går turer, samler på de rareste ting, og er kone, mor, bestemor, datter, søster, venninne og en hel masse andre ting. Kanskje er jeg først og fremst en livsnyter.

July 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Recent Comments

Blog powered by Typepad

« Velkommen til gjengen Sneglestrikk i sneglefart | Main | Blå inviterer til Blåtur »

06/17/2021

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)