« Emmausvandrerne | Main | Jesusbønnen »

02/26/2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Berit Kapelrud

I Nidarosdomen synges ofte:
Herre, vis oss din veg
Og gi oss vilje til å gå den

Jeg liker den bønnen godt!

Mvh Berit J Kapelrud

BrittArnhild

Hei Berit. Ja, jeg liker også den bønnen godt og synes det er veldig fint at den brukes i Nidarosdomen.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

Pilegrimens diakonale fotspor

  • April 2017 skal jeg tilbringe i Italia, studieuker som jeg har fått innvilget fra jobben min som diakonirådgiver ved Nidaros bispedømmekontor. Som en del av denne studiepermisjonen vil inngå et påskeretreat i Toscana. I denne bloggen vil jeg dele det jeg jobber med både før, underveis og etter ukene i Italia.
Blog powered by Typepad