« Lysets mysterium oppleggsfryd nr 16 | Main | Bare det beste er godt nok »

07/13/2020

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ellen

Så fint at du er tilbake på strikkevloggen, Britt-Arnhild! Du deler gjenkjennbare tanker. Og jeg har nettopp strikket et par Wish-sokker, jeg også. Syns de ble litt rare i fasongen. Brukte kanskje litt for tykt garn. (PT5 i hovedfarvene) Og marihønekanten ble litt stram. Håper de passer til Hanna, som jeg skal treffe i Oslo på onsdag. Fortsatt gode sommerferie/pensjonistdager til deg! 👍☀️Fra meg. 👵🏻

Ellen

PS: Noen ganger kommer det ord som er feil! Jeg mener strikkebloggen. ( Det kom «strikkevloggen» nå også. Men jeg rettet det.) Og så glemte jeg jo å skrive at Wish-sokkene dine er nydelige! 👍😀

Britt Arnhild

Mine wishsokker ble også litt rare i fasongen Ellen. Jeg strammer litt i flerfargestrikk, og dessuten er det grønne garnet litt tykkere enn de andre. I det paret jeg holder på med nå bruker jeg lik type garn i alle fargene, og så feller jeg faktisk så mye som to masker på hver pinne, i alt 8 masker, etter at marihønene er strikket og jeg bare skal strikke ensfarget. Håper det hjelper.

Ellen

Det var et godt tips! Takk! Neste gang feller jeg også etter marihønene! 👍

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

Britt-Arnhild Wigum Lindland

  • COPYRIGHT 2005-2024
    All texts and photos by Britt-Arnhild Wigum Lindland

maskerade

  • maskerade
    The first step is always the most exciting. I am sitting in a small hotel room, somewhere in Norway. I am knitting, and all of a sudden I knew it was time to start a knitting blog. Maskerade, masquerade, playing with words as maske is the Norwegian word for a knitted stich, rad is a row. Knitted stich in a row - maskerade.

February 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

Categories

Blog powered by Typepad