« Bordpynt | Main | Tyttebær »

09/04/2018

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Lise Skogstad Loftsgaard

Åh, sopp er gøy. Både steinsopp og matriske har jeg trua på at du klarer. Det fine med steinsoppen, som er en rørsopp, er at det ikke finnes direkte giftige rørsopp i Norge (noen trenger litt mer varmebehandling enn andre for å ikke være irriterende på magen), så det er ikke så farlig å ta feil. Matrisken er jo litt mer spennende om man ikke har plukket den før. Men med sin gulrot-oransje "melk" når man bryter av stilken så er den også ganske så safe. Men man skal jo så klart være helt sikker. Lykke til med sopphøsten 😊

BrittArnhild

Takk skal du ha Lise, og takk for at du liker siden min på facebook, og kommenterer her i bloggen :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

April 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Blog powered by Typepad