« Aldri har rødbetene mine vært så fine | Main | Kortreist gourmet :-) »

08/12/2018

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Lise Skogstad Loftsgaard

Takk for fin beskrivelse av frøsanking fra ruccola. Jeg googlet og googlet uten hell før jeg endelig fant denne 😊 Lurte nemlig på om jeg kunne klippe av belgene mens de var grønne. Nå skal det høstes.

BrittArnhild

Lykke til med egne ruccolafrø :-) Så gøy at du fant siden min til slutt da du googlet da.

Anne Marie

Takk, har nettopp dratt opp ruccoloplantene med mange frøbelger på. Var usikker på hvordan jeg skulle behandle bølgene, så tusen takk for grei oppskrift. Sår du hele frøbelgen uten å ta ut frøene?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

April 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Blog powered by Typepad