« Om å dyrke grønt på kjøkkenbordet | Main | Den gamle regnjakka, fargefredag 3 »

11/09/2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Merethe

Hei! Hvordan vet man om frøene er modne nok til å plukkes? Jeg har fått masse frø :) Merethe

BrittArnhild

Hei Merethe. Frøene er modne til å plukkes når de er, eller begynner å bli, tørre. Frøene på bildene er ikke helt plukkeklare enda, men for noen dager siden la jeg ut et blogginnlegg hvor du kan se plukkeklare frø:http://brittarnhildshouseinthewoods.typepad.com/dagens_lille_grnne/2018/08/frø-av-ruccola.html

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

April 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Blog powered by Typepad