My Photo

Britt-Arnhild Wigum Lindland

  • COPYRIGHT 2005-2019
    All texts and photos by Britt-Arnhild Wigum Lindland

Akeleiehagen

  • Rett sør for Trondheim, på Huseby, finner du Akeleiehagen. I det røde huset midt i hagen bor jeg sammen med mannen min. Hagen deler vi med fugler og ekorn, og massevis av blomster, urter, bær, grønnsaker og poteter. Den blå hagen på Huseby er en dagboksblogg hvor jeg deler små og store hverdagsglimt fra hagen.

Categories

September 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Blog powered by Typepad

« Prikling og ompotting | Main | Pilfink i byggemodus, og litt av hvert av fugleliv »

05/04/2018

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det er så deilig med vår, etter en alt for lang vinter. Miraklene står i kø med alt som åpenbarer seg under det døde. Nyt, rak, hvil og nyt:)
God helg.
Jannicke

God helg til deg også Jannicke.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)