My Photo

Britt-Arnhild Wigum Lindland

  • COPYRIGHT 2005-2020
    All texts and photos by Britt-Arnhild Wigum Lindland

Akeleiehagen

  • Rett sør for Trondheim, på Huseby, finner du Akeleiehagen. I det røde huset midt i hagen bor jeg sammen med mannen min. Hagen deler vi med fugler og ekorn, og massevis av blomster, urter, bær, grønnsaker og poteter. Den blå hagen på Huseby er en dagboksblogg hvor jeg deler små og store hverdagsglimt fra hagen.

Categories

May 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Blog powered by Typepad

« Gransanger på hagebesøk | Main | Potetlykke »

09/27/2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Jeg er også svært begeistret for bokashi. Bor på Røros og har derfor hatt noen utfordringer med tradisjonelle komposter, men bokashi er strålende! Har holdt på med det to år, det første året var mest jordforbedring, iår begynner jeg å kjenne at jeg er i ferd med å få inn rytmen i hagearbeidet. Jeg har aldri hatt så godt resultat i kjøkkenhagen før, selv om jeg var bortreist en hel måned midt på sommeren. I tillegg til gunstige nedbørsmenger i sommer kommer det nok av bokashien!

Ja, bokashi ser ut til å være skikkelig snadder for hagen Eli. Takk for kommentaren din.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)