My Photo

Britt-Arnhild Wigum Lindland

  • COPYRIGHT 2005-2019
    All texts and photos by Britt-Arnhild Wigum Lindland

Akeleiehagen

  • Rett sør for Trondheim, på Huseby, finner du Akeleiehagen. I det røde huset midt i hagen bor jeg sammen med mannen min. Hagen deler vi med fugler og ekorn, og massevis av blomster, urter, bær, grønnsaker og poteter. Den blå hagen på Huseby er en dagboksblogg hvor jeg deler små og store hverdagsglimt fra hagen.

Categories

April 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Blog powered by Typepad

« Dagen for "fargerike salater" er her | Main | Spettmeis på besøk »

08/16/2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Mange takk for en fin opplevelse. En vakker hage og et sted med god atmosfære og velsmakende grøde og blåbærmuffins. Man følte seg.velkommen fra første stund og ble mottatt med både fin orientering og raushet ( bare å forsyne seg). Stemningen ble god og vi hadde det veldig fint. Det gjorde ingen ting at det kom litt regn.

Det er et utfordrende vær vi har i Norge. Ikke lett å planlegge oppholdsvær. Heldigvis er hagefolket et folk av alt slags vær :)
Tenker det ble en flott opplevelse for alle som dukket opp. Du hadde nok litt av en jobb med arrangementet som disket opp med nystekte blåbærmuffins og samtidig guidet alle damene, men tenker det ble satt god pris på av alle oppmøtte.
Det er så fint med slike hagegledespredere :)

Tusen takk Bothild og Gerd Ellen for gode, varme ord.
BrittArnhild

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)