« Roser er røde | Main | Nyttårsforsetter er enkle å holde.......den første dagen »

12/31/2020

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Brit

Høres fint ut å feire på hytta. La freden senke seg og å ha tid til seg selv er slettes ikke den værste måten å si takk for det gamle året og gå inn i et nytt.
OG den rømmegrøten såg helt perfekt ut!! Rømmegrøt har jeg aldri laget før så kanskje det bør bli et matmål 2021.
Takker for alle fine stunder , samtaler og fine podcaster fra deg i året som har gått og ser fram til nye møter i 2021. Hils Terje så mye og ønsker dere et riktig Godt Nyttår

Ellen

Hei Brit Arnhild! Ja, rømmegrøt er godt! Slett ikke så vanskelig å lage, bare man rører godt. Her blir det jordskokksuppe, pinnekjøtt og en deilig dessert med multer, rørosrømme og brunost-is, sammen med de to vi er så glad i og som bor i Trondheim! Stille og rolig. Ettertanke. En blanding av sorg og glede. Sorg over den grusomme tragedien i Gjerdrum. Glede over å ha hverandre. Og ispedd en del spenning på hva framtida vil bringe, ikke minst 2021!
Riktig godt nytt år til deg og Terje! Høres fint ut å feire det nye året på hytta. Håper vi kan møtes i løpet av det nye året!
Beste hilsen fra Ellen.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

March 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan