« Akkurat sånn kjole som jeg hadde :-) | Main | Klosterliv, dagsrytme »

10/07/2020

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ellen

Veldig interessant tema du tar opp her! Det fikk meg til å tenke på om jeg sånn umiddelbart kunne komme på en kjent kunstner med kone, som ikke «ble borte» bak sin mann. Det finnes nok noen, men de to jeg kom på i farta er Karin og Carl Larsson. Selv om Carl nok er den mest kjente av dem, er Karin mye omtalt og «tydelig». Vi har en stor duk som hun har designet motivet på og som vi kjøpte da vi besøkte Carl Larsson-huset (Ja, huset bærer hans navn og ikke hennes!) for noen år siden. Forøvrig var jeg på nordisk studentmøte i Jyvaskyla (får ikke til å skrive det korrekt på min I-PAD!) i 1977, men uten å få vite at det var et Alvar Aalto-museum der!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

March 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan