« 11.desember og helga for årets Julekrybbeutstilling er her | Main | Mariaevangeliet, del 6 »

12/15/2015

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Kjære deg - først i dag har jeg funnet ut at du er blitt bestemor!!! GRATULERER:) Jeg har besøkt Jorunn, og hun visste beskjed:) Kan ikke se at det står noe om bestemortittel i de to bloggene jeg er innom hos deg, før i dag! Men nå er det altså ingen tvil - og alt har tydeligvis forløpt greit! Så utrolig bra:) En influensa er lei, spesielt når den ikke passer(!), men tenk for en fantastisk jul det blir med det nye lille familiemedlemmet:))) Varm klem og god bedring fra meg som har kommet vel hjem fra Kyrksæterøra i regn og sørpeføre - og fått nydelig lunch hos Jorunn;)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

March 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan