« Anna, bare Anna, II | Main | Hellige Frans frø »

01/22/2015

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Morn:) Grå dag her, det fine lille snølaget som kom i går ettermiddag er sjølsagt borte... Kjenner meg igjen i det du skriver, dette ønsket om å formidle "noe" på ett eller annet vis... Men så er det det da, at når man er en "middelhavsfarer" på alle vis, dvs; kan litt av hvert, men bare til husbruk liksom, så er det ikke så enkelt å vite hva man skal prøve å foredle av de mulighetene man har i seg og rundt seg... Uansett hva jeg tenker at jeg kan gjøre så kommer den lille stemmen om at "det gjør jo så mange andre bedre enn deg allerede"! Jeg har nok skrevet dette lille sitatet til deg før, men kommer stadig tilbake til det sjøl:

"Fråga inte hva verden behøver, utan om hva som får ditt hjerta at sjunga! For hva verden behøver er hjertan som sjunger!"
Jeg beveger meg i et landskap med dette som bakteppe, det handler om å ikke bare tenke hva jeg vil formidle, men om hvilke behov ser jeg rundt meg, og hvilken rolle kan jeg ha i dette med det jeg kan og ønsker å holde på med (altså mitt syngende hjerte) I praksis betyr det at jeg prøver å bygge relasjoner med kreative mennesker som er i, eller ønsker å skape kreative arenaer for deling og aktivitet og formidling. Noe sånt.
Bare etter jul har jeg truffet tre helt forskjellige damer i alderen ca 30 til godt over 70 som har denne gnisten jeg leter etter. Hva dette kan føre til vet jeg ikke ennå, men kjenner at jeg er på en spennende liten sti som slynger seg inn i et landskap som både er kjent og ukjent.... Spennende!

Tror det finnes utallige måter å nærme seg sine kreative og utøvende sider på. Du må finne dine sjølsagt, men uansett tenker jeg at dette med fellesskap med noen som er i lignende modus er viktig! For deg er det kanskje viktig at du har hele verden å formidle til, for meg er det viktigere med mulighet for fysiske møter og miljøer i min nærhet. Uansett er det spennende å følge andre som er på leiting etter hvordan de kan bruke seg sjøl og sin stemme:) Gleder meg til å høre mer om hvor din veg går:)
Ellers takk for innspill inne hos meg - lesekvelder i en eller annen form i gammelkommunehuset kan være noe, kanskje du kunne tenke deg å formidle noe på en slik kveld? Ha en fin dag - Klem

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan