« som en åpen bok | Main | Den som venter på noe godt »

08/16/2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Så spennende Britt Arnhild - den boka må jeg nok lese...! Her er det litt mer energi enn først i uka - var på Ringebumartnan i går og det var ei god opplevelse. Så masse kreativitet samlet på en plass, folkefest UTEN dundrende musikk fra høytalere, uten boder med juggel, med masse folk men ro nok til å prate sammen, mange rullestoler og krykker, mange slitne kropper men nesten bare ansikt og øyne med liv i.... de har funnet et godt konsept der på Rennebu, og skapt noe som vanlige folk kan glede seg over:) I dag blir det åpent i Tingstuo med eplekake og kaffe.... Blir nok noen endringer ang, Tingstuo etter hvert, mer om det siden... Klem fra meg som må ri på de energibølgene som kommer i min veg;)))

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan