« Livstreet | Main | Vårjevndøgn, og å dele smil »

03/19/2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Hei Britt Arnhild - ser du har tenkt deg til hyttelandet i helga!Her pakker vi for barnedåp i Namsos - så vi treffes ikke denne gangen. Håper det ikke blir lenge til neste gang - etter hektiske uker på grensa til uforsvarlig for helsa mi (og gubbens;)gleder jeg meg til å avspasere og ta det litt mer med ro utover....! Men først tur til Namsos, med alt det innebærer. Jeg har til og med tatt på meg å lese tekst i Namsos kirke, om ikke nervene tar overhånd - da stepper Nils inn som den avslappa flotte fyren han er.... Vi snakkes før eller siden:) Klem

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan