« Masker, ved inngangen til fastetiden | Main | Hvor blir det av askeonsdagsgudstjenestene? »

03/04/2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Granny

Jeg sier feittirsdag. Jeg googlet det og fikk både fetetirsdag, feit-tirsdag og feittirsdag. Aka mardi gras/shrove Tuesday/pancake day. Opprinnelsen er den samme uansett hva man sier; man skulle bruke opp alt av egg, fløte og det man ellers ikke skule spise i fasten. Vi (undertegnede medregnet)er flinke til å markere både fastlavnssøndag og feittirsdag, men så stopper det der. Fasten blir det ikke mye av..Man skulle vel strammet livreima litt..

Granny

Sildesalaten ser riktig fristende ut. Den må prøves ved første anledning. Menyen på mitt kjøkken i dag var saltkjøtt med stappe av kålrot, poteter, søtpotet og selleri.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

March 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan