« Og alle var enige om at det hadde vært en fin tur | Main | Din Valentin »

01/27/2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Dikt kan dukke opp som et behov av og til, eller som et uventet møte - DA funker det, men å lese hele diktbøker er det sjelden jeg får noe ut av! Jeg leser nesten aldri reisebøker, noen unntak har det vært men de er ikke mange:)Har lest mye krim, men er nå ganske metta. Liker bøker fra folks hverdagsliv, om kreativitet og bærekraft, bøker med substans som jeg kan kjenne meg igjen i.... har også lest rare, morsomme, underlige bøker jeg ikke trodde jeg ville like men som ga meg flotte leseopplevelser... Husker også fra "før i tida", hvordan ei bok som "Urtehagen på Knatten" av Amme Marta Borgen bergtok meg og rett og slett endra måten min å tenke på i forhold til mat, vekster, levemåter... Slik kunne man holde på og huske og huske - går det an å tenke seg et liv uten bøker? Klem fra meg som nå leser "Disse øyeblikk" av Wassmo....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan