« Strukturert, joda....... | Main | Når man er fem og femti…... »

08/24/2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Egentlig utrolig at du har slike følelser for en uke i Istanbul du som reiser så mye og over alt - blir litt matt av og til ved å kjenne på den store forskjellen mellom deg og meg, så forskjellige liv vi lever, hvor uendelig mye du får ut av livet mens jeg surrer rundt og prøver å tenke at det er så prisverdig å være "god på de nære ting".... Anders og jeg har sittet ute med fjøslykt av den "moderne typen", dvs. elektrisk lampe som avgir varme, og stearinlys ute på platten mellom husa her i augustnatta - jeg har lyttet til en historie om musikk/lyd som Anders har tenkt på mens han gikk i fjellet i dag - sjøl har jeg hatt åpen Tingstuo med fire besøkende - helt greit men jeg var ganske tom etterpå og har lurt på hva jeg egentlig holder på med.... Kanskje jeg skal slutte med det jeg gjør og starte med noe helt nytt???
Hvordan kjennes det egentlig å glede seg til noe og gjennomføre det hele tiden slik du gjør, eller ha et så spennende og eksperimentelt indre tankeliv som mannen min av og til har..... Av og til skjønner jeg at jeg ikke har kontakt med meg sjøl, bare driver og sørver alle andre hele tiden - fullstendig viklet inn i nett som ikke lar seg vikle opp.....eller? Nyt Istanbul Britt Arnhild, med hele deg, du graver ikke ned talentet ditt, du øser av Sareptas krukke, du er en verdensborger og kan glede deg over alt du møter der ute - du er heldig og flink:) Klem fra meg

Granny

You nailed it, Synøve...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan