« De enkle gledene | Main | Miklagard, Bysants, Constantinopel, Istanbul, kjært barn har mange navn. »

08/19/2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Granny

Å skrive ei bok er ikke noe lettvint, og ikke for hvem som helst. Det tar tid, og er kanskje ikke noe man gjør mens man drikker ettermiddagskaffe og har hodet fullt av alt som skal skje på jobb og hjemme.
Jeg leste et sted en forfatter som sa at det er 90 % jobb og 10 % talent.. Mye forarbeid og research.. Jeg har aldri prøvd på et så stort prosjekt, men har lekt med tanken... men jeg har jo heller ikke "tid"..
Jeg har stor tro på at du greier å skrive boka di, ideen er unfanget, og da må den jo bli født en dag. Lykke til, jeg gleder meg!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan