« ....at noko vidunderlig skal skje | Main | Rett bak huset...... »

07/15/2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Jo jeg vet at det går an å se det på den måten - MEN!!!!! Kan ikke regnet spres litt mer utover jorda? Vi regner bort mens andre tørker ut.... Her er det i alle fall trafikk-trygt for å si det sånn, Adressa skriver nemlig at godvær er trafikkfarlig;) Prøver å hente oss inn etter de siste dagenes begivenheter - og samle krefter til flere.... Todalen har i sannhet to motpoler; den totale stillhet og det yrende livet - 17 spiste frokost på kjøkkenet mitt på søndag, mot to normalt....;) Masse herlig ungdom fra alle kanter og stilretninger - et privilegium å ha dem her:) Lykke til med "foreldrehelga" - kanskje det viktigste du gjør i sommer:) Klem - vi ses før eller siden vi:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan