« Restitusjon | Main | Det er da du skjønner at ting tar tid, og at det er helt okay. »

06/07/2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Fine tanker om drømmer og om virkeligheta..... Jeg har for så vidt noe av det du drømmer om - og har gjort noe med et par "del-drømmer"..... Jeg har også vært på slike steder som du beskriver, der alt stemmer og der folk har klart å stå i det til ting er på plass... Jeg har også sett de stedene der drømmer og intensjoner ikke var nok og prosjekt har rent ut i sand.... Tror det er viktig å la seg inspirere, plukke elementer fra flotte konsepter rundt om kring - det gir mat til de kreative sidene av oss:) Jeg har også mine drømmer, men livet har lært meg at de fleste av oss ikke får realisert den type drømmer uten penger og andre nødvendige rammebetingelser - sånn er det bare. Derfor er det så viktig det du gjør; stopper opp og sjekker om du er i en av drømmene dine slik du har det nå, og lar de andre drømmene gi næring til det du er i...... Ellers da så skal du få referat om erfaringene rundt Ramsløkprosjektet - vi er ferskinger sjøl så det må erfaring til før jeg kan si så mye mer:) Om du kommer på hytta mens det ennå er sesong skal jeg ta deg med og vise hvor de vokser og hvordan de ser ut:) Klem fra en våt Todal:

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

March 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan