« Fløy en liten blåfugl...... | Main | Primulahagen »

05/19/2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Ei utrolig vakker pinse er over - litt for travel i mitt tilfelle... Fine samvær med fine folk, turer og sommer...likevel er jeg nå i en tilstand av litt panikk fordi jeg er sliten og ikke opplada! Ser at jeg nok må reise bort for å få restituert meg - klarer ikke å få det til hjemme, hvorfor skal dette være så vanskelig?! Bra jeg skal til Røros ut i uka, gleder meg:) Klem til deg (- skjønner godt at dere heller ville være på hytta enn å sitte inne på en varm kafè i går:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

March 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan