« Det drypper fra taket | Main | Med hodet fullt av sagafortellinger, Snorre, moderne islandsk litteratur og litt til »

04/03/2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Nemlig:) Dessuten tror jeg dokumentasjonstrangen vår av og til går på bekostning av oppmerksomt nærvær, sjøl om vi ikke helt vil innrømme det kanskje;) Har jeg ikke sjøl opplevd turer og steder og begivenheter så til de grader gjennom fotolinsa at jeg ikke fikk sjansen til å være i situasjonen, kjenne luktene og føle noe - før lenge etterpå når jeg er et helt annet sted? Tror det vil komme en motkultur - at det blir "in å være av" som professoren uttaler i Adressa i dag.... Litt på sida av det du mente i innlegget ditt kanskje, men det hjertet er fullt av osv....:)Denne helga skal jeg også vandre i Trondheims gater, møte studievenner på fredag og til Skatval og feire min tantes 70-årsdag på lørdag.... og div andre fine ting. Gleder meg stort til byhelg med to netter på hotell:) Skal prøve å være tilstede i det mens det skjer....;) Klem og nyt reisen du er på - høres fantastisk ut å ha slekt på Island:)

Synøve Fjell

Du er i Adressa med et bilde i dag også ser jeg - Gratulerer:)

BrittArnhild


Jeg fikk akkurat klippet ut bildet før vi reiste, og har det i dagboka mi :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan