« Attglatt og klabb, på en gang......... | Main | De siste mohikanere eller hva......... »

02/23/2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Sr Miriam

Love this post!
I have just entered the world of knitting. My plans are greater than my ability! I love looking for easy patterns.

Synøve Fjell

Så rart å gå inn her og se glimt fra det rommet jeg nettopp var i.....Fantastisk atmosfære i og omkring hytta deres - er så glad for at jeg tok turen:) Både Terje og du er mennesker som omgir dere med varme og tilstedeværelse - godt å være sammen med dere, tusen takk:) Her var det tomt og stille da jeg kom hjem, bare Vera Bykatt kom tuslende.... Nå har jeg fyrt opp i ovnen og tent lys, og er i gang med litt mat til kvelden, Anders er på veg hjem, og i kveld har vi mye å fortelle hverandre:) Dette ble en veldig fin dag.......:) Klem

BrittArnhild


Så koselig at du tok turen opp til Rastarbo Synøve.
Neste gang my det bli en lengere, planlagt visitt :-)


Britt Arnhild Wigum Lindland

Blogs:
Britt-Arnhilds House in the Woods
Book:
40 dager - fra karneval til oppstandelse
Phone: 0047 92239478
email: [email protected]

BrittArnhild


Next time I come to Turvey Abbey we will be busy, with knitting, crocheting, scrapbooking, photographing........


Britt Arnhild Wigum Lindland

Blogs:
Britt-Arnhilds House in the Woods
Book:
40 dager - fra karneval til oppstandelse
Phone: 0047 92239478
email: [email protected]

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

March 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan