« Med farger og strikkepinner | Main | Ord og bilder »

02/24/2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Akkurat - DET kan dere lage ja, da kommer jeg i alle fall;) Kjenner veldig godt til alle tankerekkene du nevner her...., men sjarmen med å vaske håret ute på platten i kuldegrader og den type utfordringer er jo det som er med på å gjøre småhyttelivet til noe annerledes!!! Å leve sakte, vente på at vannet blir varmt osv. - og den spesielle følelsen det gir å vaske seg i varmen fra vedovnen.... å ta en dusj kan ikke måle seg med den opplevelsen:)Sjøl om vi velger å legge inn strøm på vår hytte er det under tvil, og jeg håper vi ikke angrer...! Klem - fine fjærebilder du har her over da...;)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan