« Feittirsdag og norkse mattradisjoner. Åpent brev til Ole Robert Reitan i Rema 1000 | Main | Med farger og strikkepinner »

02/22/2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Tenkte meg at det var omtrent sånn med skiføret ja;) jeg har gått svært lite på ski etter det ryggbruddet mitt for 3 år siden, har vært så redd for å falle! Men kjenner at jeg har litt lyst nå, så kanskje det blir skitur når vi skal til Røros på vinterfestspilla tidlig i mars - gleder meg:) Håper dere får varmen i sengeklær og tepper så dere ikke fryser i natt - sov godt og så våkner dere opp til lettskyet med sol - ifølge yr....:) klem fra indre dalstrøk

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan