« Den bittelille butikken i den bittelille dalen | Main | Feittirsdag og norkse mattradisjoner. Åpent brev til Ole Robert Reitan i Rema 1000 »

01/29/2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Du er inne på noe der, snakk om folkehelse;) Kjenner nesten kaffelukta her jeg sitter...:) I dag har jeg bare rukket en kjapp liten tur ut nå i mørket, himmelen var full av stjerner - vakkert:) Det tar nok noen uker før jeg har arbeidslivets nye puls under huden.... i morgen skal jeg til Molde på møte på fylkeshuset, gleder meg:) Klem fra folkehelseeksperten (!)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan