« Naturen lager lappetepper | Main | Aldri en kjedelig dag på jobben »

10/31/2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Granny

Det kommer litt an på hva du er sint for.. og på hvilken måte sinnet påvirker deg... om du er sint på folk eller ting..
Du har sikkert prøvd rådet med å telle til ti.. er man sint på folk kan det hjelpe å se dem for seg i en hjelpeløs/komisk situasjon.

Jeg er heller ingen sinnatagg.. jeg blir heller oppgitt dersom det er noe som går "den veien høna sparker"

Granny

Det har hendt at det har hjulpet å fylle vaskebøtta og gyve løs på tak og vegger..
Eller du kan komme og smake på min nylagede saltfiskball med kålrot, gulrot og bacon..har en stooor kaserolle på ovnen ;)

BrittArnhild

Saltfiskball! Yndlingsmaten min.
Å, hadde du bare bodd nærmere skulle jeg vært der på en to tre.......

Synøve Fjell

Håper inderlig at det ikke er bakrommet i Tingstuo som har utløst det sinnet....;) Ganske rart egentlig, men jeg var også sint akkurat nettopp.....men mest redd......Sender deg en mail.Klem

Granny

Det hadde vært verdt turen,Britt-Arnhild. Den ble veldig god! ;) Lenge siden sist jeg laget det. Egentlig tar det ikke så lang tid.

Håper humøret stiger både hos den ene og den andre utover kvelden;)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan