« Velkommen til Blåklokkeveien | Main | Et helårsbarn »

10/14/2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Mardelle

Beautiful photos - I'm going to try and learn Norwegian by reading this blog.... wish me luck

Granny

Gratulerer med ny blogg. jeg leder meg til å følge med der.
"Sampo Lappelill" av Zakarias Topelius ( der dette diktet om lasse liten står) var en av de første bøkene jeg fikk som barn. Jeg leste den nesten i filler.

Lykke til!

Synøve Fjell

Til lykke - nå blir det litt enklere å følge deg for heimføinger som meg;) Ei flott helg på alle vis er over - nå er kropp og sjel litt slitne....vi snakkes snart:) Klem fra Synøve

BrittArnhild


Takk skal du ha Synøve......og du er da slett ingen heimføing, du oppdager jo stadig nye skatter i det nære. Det er livskunst det!

BrittArnhild


Visste ikke at den var tatt fra ei bok Granny. Fant info om det på nett via Deichmanske. Skulle gjerne hatte et eksemplar :-)


BrittArnhild


Good luck with your language project Mardelle. I might give you a few challenges in the way I make up words though :-)

Granny

fant du historien? Lasse liten (egentlig Lars)laget seg båter av erteskolmer og "reiste" ut i verden.

Verden er så stor så stor,
Lasse, Lasse Liten
Mye større enn du tror,
Lasse, Lasse liten

Der er varmt og der er kaldt,
Lasse Lasse liten
herren Gud rår over alt,
Lasse, Lasse Liten

Mange, mange lever der,
Lasse Lasse liten.
Sæl er den som gud har kjær,
Lasse, Lasse Liten.

Når Guds engel med deg går,
Lasse, Lasse Liten,
ingen orm deg bite får,
Lasse, Lasse Liten.

Si meg hvor du trives best,
Lasse, Lasse Liten
borte bra, men hjemme best,
Lasse,Lasse Liten.

Jeg fant fram boka igjen, og sannelig tror jeg at jeg må lese historiene igjen..

BrittArnhild


Fantastisk Jorunn. Nei, jeg har ikke funnet historien. Må nok låne boka di en gang :-)

Terje

Bare vakkert! :-)Takk for at du deler! :-)

BrittArnhild


Takk skal du ha.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan