« En vakkermorgen av de sjeldne | Main | Naturen lager lappetepper »

10/29/2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Innlegget ditt fikk meg til å tenke på noen strofer fra en gammel kvinnekamp-sang; ....hva gjorde kvinnen da mannen skrev historien hva, sto hun der og pusset på hans glorie hva.....:)
Tenk hvor mye kvinnehistorie som er gått tapt, hvor spennende hadde det ikke vært å møte mange av våre formødre og høre om hvordan de egentlig levde og tenkte....!!! Vel vel - vi får sørge for å etterlate oss spor vi som lever i dag - en av flere gode grunner til å blogge:))) Takk for gode ord fra deg - de varma meg.... Klem

BrittArnhild


Ja, Synøve, vi gjør da sannelig vår del :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

January 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan