« Et helårsbarn | Main | Samlemani »

10/16/2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Synøve Fjell

Morn morn - her i huset har vi ikke starta fuglematinga enda - men det er like før! Så lenge det er rognebær, hagebær og skogsbær regner jeg med at de finner det de trenger - solsikkefrøa blir gode å ha når alt det naturlige er borte..... Det er så fine dager her nå - utrolig med så mange dager på rad, sjøl om sola er seinere om morgenen, så kommer den og farger alt omkring oss med varme høstfarger - godt for kropp og sjel:) I dag skal jeg skrive oppgave, jeg skal ut i sola og får trolig besøk i Tingstuo...:) Mer enn nok prosjekt når man har slitt seg litt ut på trivelig helg med tantejenter - er bare SÅ lei av å måtte ta hensyn til dette uberegnelige energinivået mitt....! Men; alt blir bedre med sol - og nå kommer den snart inn på kjøkkenet mitt - Fin dag til deg der borte i byen:) Klem

BrittArnhild


Jeg mater fuglene helle sommeren jeg. Kanskje ikke så lurt, men det er så koselig å ha både dem og ekornene på fuglebrettet.
Ha en fin søndag.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

My Photo

About me

  • About me
    I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody. Welcome over!

March 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Categories

Blog powered by Typepad

Become a Fan