My Photo

Britt-Arnhild Wigum Lindland

  • COPYRIGHT 2005-2018
    All texts and photos by Britt-Arnhild Wigum Lindland

Akeleiehagen

  • Rett sør for Trondheim, på Huseby, finner du Akeleiehagen. I det røde huset midt i hagen bor jeg sammen med mannen min. Hagen deler vi med fugler og ekorn, og massevis av blomster, urter, bær, grønnsaker og poteter. Den blå hagen på Huseby er en dagboksblogg hvor jeg deler små og store hverdagsglimt fra hagen.

Categories

April 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Blog powered by Typepad

« New Year in the Blue Garden | Main | Opening of The Blue Garden's café. Coffee is ready any time. »

03/02/2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det er som alltid håp, også for en vår i år. Like ille på andre siden av byen. Men til helgen går de første frøene i jorden:) Dog innendørs.

:D It has been one long cold winter.. But now,, it's spring and then it 's going to be summer.. Enjoy everyone! Wuhooo

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)